Βιβλία

1. Ευάγγελος Μ. (2001). Διδασκαλία και Μάθηση της Κοινωνιολογικής Θεωρίας για το Φυσικό Περιβάλλον, Αθήνα: Τυπωθήτω.

2. Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Ανδρεά B. (2014). Πολιτικές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., 147 σελ.

3. Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (2015). Δασικές Πυρκαγιές και Κοινωνία. Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., 147 σελ.

Διεθνή περιοδικά με κρίση

1. Tampakis S., Papastavrou A., Goupos C. and Karanikola P. (2003). Assessment of protection and management of Greek forests.  New Medit, Mediterranean Journal of Economics, Agriculture, and Environment, 2(3), pp. 37-41.

2. Manolas E and Leal Filho W. (2004). The use of cartoons in environmental education: A case study of a learning approach, Discursos, Special Issue, pp. 399-405.

3. Manolas E and Leal Filho W. (2004). Using cases to promote environmental issues in the training of future business leaders, Environmental Awareness, Vol. 27, No. 2, 2004, pp. 61-66.

4. Soutsas K., Papageorgiou A.,Tampakis S., Arabatzis G. and Kasimiadis D. (2004). The Concept of Forest Landscape Restoration in the Mediterranean Basin. New Medit, Mediterranean Journal of Economics, Agriculture, and Environment, 3(4), pp. 57-62.

5. Soutsas K., Tsantopoulos G., Arabatzis G. and Christopoulou O. (2005). Tourism development in mountainous regions: The case of Metsovo. Department of Planning and Regional Development, School of Engineering, University of Thessaly, Discussion Paper Series. 11 (7): 111-118.

6. Piperopoulos, G. and Τsantopoulos G. (2006). The characteristics of environmental organisations in Greece in relation to the existence of a public relations officer. Environmental Politics. Vol. 15 (3): 454 – 461.

7. Soutsas K., Papageorgiou A., Tampakis S., Arabatzis G. and Papastavrou A. (2006). Forest Policy Challenges in the Enlarged European Union. Quarterly Journal of International Agriculture, 45(1), pp. 35-46.

8. Soutsas, K., Tsantopoulos, G, Arabatzis, G. and Christopoulou, O. (2006). Characteristics of tourism development in mountainous regions using categorical regression: The case of Metsovo (Greece). International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 1: 32-45.

9. Tampakis S., Papageorgiou A., Karanikola P., Arabatzis G. and Tsantopoulos G. (2005). The forest fires in the Mediterranean from a policy point of view. New Medit, Mediterranean Journal of Economics, Agriculture, and Environment, 4(3), pp. 47-51.

10. Manolas E. (2006). A Critical Introduction to Deep Ecology in Higher Education: An Application of Kolb’s Model of Experiential Learning, Economic and Environmental Studies, No. 8, 2006, pp. 245-252.

11. Arabatzis G., Tsantopoulos G., Tampakis S., and Soutsas K. (2006). Intergrated rural development and the multifunctional role of forests: A theoretical and empirical study. Review of Economic Science, 10, pp. 19-38.

12. Papageorgiou A., Tampakis S., Goupos Ch. and Herbst P. (2006). Forstpolitik und Forstrecht in Griechenland. FORSTZEITUNG, 02/06, pp. 32-33.

13. Evangelos I. Manolas (2008). Environmental Sciences: Active Learning in Large Classes, Journal of Science Education, Vol. 9, No. 1,  pp. 26-28.

14. Manolas E, Karanikola P., Tampakis S., Alexoudis I. and Boutakis G., (2008) Characteristics of Educator Supervisors and their Views on the Work of the Environmental Education Center of Soufli. Economic and Environmental Studies, 11/2008, pp. 123-135.

15. Manolas E. and Tampakis S. (2008) Deforestation: Active Learning Approaches. Economic and Environmental Studies, 11/2008, pp. 137-143.

16. Manolas E. (2008). Environmental Sociology in Higher Education: Engaging Students in Active Learning Processes, Communication, Cooperation, Participation: Research and Practice for a Sustainable Future, Issue 2, pp. 60-66.

17. Karanikola P. and Tampakis S. (2008). Domestic Waste Management as a Means For Life Quality Improvement and Environmental Protection in the City of Karditsa: Citizens’ Viewpoint. International Journal of Sustainable Development and Planning, 3(1), pp. 73-82.

18. Karanikola P., Tampakis S. and Rantzoudi E. (2008). Evaluation of the Problems Created by Trees and Bushes to the Urban Environment. Journal of Environmental Protection and Ecology, 9(3), pp. 698-709.

19. Leal Filho W., Manolas E. and Pace P. (2009). Education for sustainable development:         Current discourses and practices and their relevance to technology education, International Journal of Technology and Design Education, Vol. 19, No. 2, pp. 149-165.

20. Tsantopoulos, G. and Karamichas, J. (2009). Communication and Greek environmental organizations: Means of communication and influencing factors. Journal of Environmental Protection and Ecology 10 (1): 266-284.

21. Manolas E. and Littledyke M. (2010). The use of excerpts in environmental education: The principles of deep ecology, Economic and Environmental Studies, Vol. 10, No. 1 (13/2010), pp. 49-57.

22. Leal Filho W., Pace P. and Manolas E. (2010). The contribution of education towards meeting the challenges of climate change, Journal of Baltic Science Education, Vol. 9, No. 2, pp. 142-155.

23. Tampakis S., Karanikola P., Koutroumanidis T. and Tsitouridou Ch. (2010). Protecting the productivity of cultivated land: The viewpoints of farmers in Northern Evros. Journal of Environmental Protection and Ecology, 11(2), pp. 601-613.

24. Littledyke M. and Manolas E. (2010). Ideology, Epistemology and Pedagogy: Barriers and Drivers to Education for Sustainability in Science Education, Journal of Baltic Science Education, Vol. 9, No. 4, pp. 285-301.

25. Manolas E., Tampakis S. and Karanikola P. (2010). Climate Change: The Views of Forestry Students in a Greek University. International Journal of Environmental Studies, 67(4), pp. 599-609.

26. Manolas E. and Tampakis S. (2010) Environmental Responsibility: Teachers’ views. Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(1), pp. 27-36.

27. Manolas E., Tampakis S., Gkaitatzis S. and Mavridou-Mavroudi S. (2010). Recreation in the area of River Ardas: The views of elementary school pupils. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 5(2), pp. 99-114.

28. Tampakis S., Manolas E. and Karanikola P. (2010). Who are the Enemies of the Forest? The views of Loggers and Students. Journal of Environmental Protection and Ecology, 11(4), pp. 1373-1381.

29. Manolas E. and Leal Filho W. (2011). The use of cooperative learning in dispelling student misconceptions on climate change, Journal of Baltic Science Education, Vol. 10, No. 3, pp. 168-182.

30. Tampakis S. (2011). Assessing the benefits of the forest: The views of loggers, students of forestry and citizens. Polish Journal of Environmental Studies, 20(4), pp. 1061-1067.

31. Tampakis S. Manolas E. and Matoli A. (2011). An assessment of solutions in combating water shortage in Cyprus: The views of citizens in the Province of Larnaka. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 18(4), pp. 349-356.

32. Karanikola P. Tampakis S. Manolas E. and Papalinardos I. (2011). The 2007 forest fires in the prefecture of Ilia: The views of citizens with regard to the actions taken before, during and after the fires. International Journal of Environmental Studies, 68(4), pp. 687-701.

33. Tampakis S., Manolas E. and Tampakis V. (2012). Assessing Tourist Infrastructure in the Island of Skiathos: The Views of Locals and Visitors. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 5(2), pp. 99-114.

34. Arabatzis G., Kitikidou K., Tampakis S. and Soutsas K. (2012). The fuelwood consumption in a rural area of Greece. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 16, pp. 6489-6496.

35. Karanikola P., Manolas E., Tampakis S. and Panagopoulos T. (2012). The co-existence of humans and companion animals in the city parks of Xanthi: The views of the citizens. Urban Studies Research, Vol. 2012, Article ID 462025, 8 pages. doi:10.1155/2012/462025

36. Manolas E., Littledyke M. and Tampakis S. (2012). Being a professional forester: The views of Forestry students in a Greek university. Forestry Ideas, 18(2), pp. 132-142.

37. Evangelos Manolas, John Hockey and Michael Littledyke (2013). A natural history of an environmentalist: identifying influences on pro-sustainability behavior through biography and autoethnography, Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 14(1), Art. 15, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1301151.

38. Tsantopoulos G., Tampakis S., Andrea V. and Komitsa H. (2013). Views on Environmental problems and assessment of solutions: The case of Larisa, Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology, 14(2), pp. 646-654.

39. Drosos V., Tampakis S. (2013). Environmental impact assessment of the A category asphalted forest road “Phillipion – Xilia Dendra – Exochi” Forestry Ideas, 19(1), pp. 59-68.

40. Tampakis S., Τsantopoulos G., Arabatzis G. and Rerras I. (2013). Citizens’ views on various forms of energy and their contribution to the environment. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 20, pp. 473-482.

41. Karanikola P.,  Tampakis S., Manolas E. and Tsantopoulos G. (2013). Analyzing the impacts of information in the prevention of forest fires in Greece. Spatial and Organizational Dynamics-Discussion Papers, 1(2), pp. 71-81.

42. Karanikola P.,  Tampakis S., Manolas E. and Zachou P. (2013). The quality of life of inhabitants in the city of Ioannina: The contribution of lake Pamvotida. Forestry Ideas, 19(1), pp. 3-17.

43. Andrea V., Tampakis S., Tsantopoulos G. and Soutsas K. (2013). Tourism infrastructure, a prerequisite for sustainable development: Case study of the National Parks of Evros, Greece. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 7(3), pp. 108-119.

44. Andrea V., Tampakis S., Tsantopoulos G. and Galatsidas S. (2013). Administrative bodies and effective management of Evros Delta National Park, Greece. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 7(3), pp. 120-140.

45. Tampakis S., Tsantopoulos G., Panagopoulos T., Karanikola P. and Marri M. (2013). Protection and Enhancement of the Protected Area of Vai Palm Forest in Crete, Greece: the Views of the Local Population. Landscape Architecture, 02/2013, pp. 134-145.

46. Leal Filho W. and Manolas E., Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas and Sergio Luiz Braga França (2013). Applying an ethical decision-making model: the case of Avco Environmental, Progress in Industrial Ecology, An International Journal, Vol. 8, No. 3, pp.135-144.

47. Littledyke M., Manolas E. and Littledyke R. (2013). A systems approach to education for sustainability in higher education, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 14, No. 4, pp. 367-383.

48. Andrea V., Tampakis S., Tsantopoulos G. and Arabatzis, G. (2013). Administration and Management Effectiveness of Protected areas: Stakeholders’ views of the National Park of Dadia, Greece. eco.mont – Journal on Protected Mountain Areas Research, 5 (2), pp. 23-34.

49. Tsantopoulos G., Tsoulakaki D., Tampakis S., Karelakis Ch. and Mamalis S. (2013). Alternative crops – problems and prospects: A comparative research of landowners’ views in the prefectures of Rodopi and Evros. Procedia Technology, 8, pp. 300-305.

50. Kantemeridou Ch., Τsantopoulos G., Tampakis S. and Karanikola P. (2013). Participatory planning and local economic development: a case study of Northeast Halkidiki. Procedia Technology, 8, pp. 459-464.

51. Karanikola P., Tampakis S., Arabatzis G. and Maheridis A. (2013). Study on citizens’ information about forest fires: the case of Kavala. Procedia Technology, 8, pp. 482-487.

52. Andrea V., Tampakis S., Tsantopoulos G. and Skanavis C. (2013). Locals’ and visitors’ views on infrastructure and services in protected areas: case study from Evros Greece. International Journal of Green Economics, 7(4), pp. 358-373.

53. Andrea V. Tsantopoulos G., Tampakis S. and Arabatzis G. (2013). Involving local people in sustainable rural development and conservation: a response to the economic crisis. International Journal of Green Economics, 7(4), pp. 374-389.

54. Tampakis S., Karanikola P., Drosos V. and Zachou P. (2013). Evaluation of the problems of lake Pamvotida associated wite the residents of the city of Ioannina (Greece). Forestry Ideas, 19(2), pp. 187-200.

55. Tsantopoulos G., Petkou D., Τampakis, S., Andrea V. and Liapi D. (2014). Students’ perceptions on greening urban schoolyards: The case of primary education in eastern Thessaloniki, Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(1), pp. 393-302.

56. Karanikola, P., Τampakis, S., Tsantopoulos, G. and Digbasani C. (2014). The public zoo as recreation and environmental education area: Visitor’s perceptions and management implications. WSEAS Transactions on Environment and Development, 10, pp. 81-91.

57. Τampakis, S., Karanikola, P., Tsantopoulos, G. and Andrea V. (2014).  The role of forest protected areas: a gateway community resident approach, case evidence from Cyprus. Journal of Food, Agriculture and Environment, 12(1), pp. 374-377.

58. Tsantopoulos G., Karelakis C., Zafeiriou E., and Tsoulakaki D. (2014). Mapping the rural problem and development: what do Greek landowners think?, Procedia Economics and Finance, 9:208-218.

59. Tsantopoulos G., Arabatzis G. and Tampakis S. (2014). Public attitudes towards photovoltaic developments: Case study from Greece. Energy Policy, 71, pp. 94-106.

60. Karanikola P., Panagopoulos T., Tampakis S., Karantoni M. I., and Tsantopoulos G. (2014). Facing and managing natural disasters in the Sporades Islands, Greece. Natural Hazards and Earth System Sciences, 14(4): 995-1005. doi:10.5194/nhess-14-995-2014

61. Zafeiriou E., Arabatzis G., Tampakis S. and Soutsas K. (2014). The impact of energy prices on the volatility of ethanol prices and the role of gas emissions. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 33, pp. 87-95.

62. Andrea V., Tampakis S., Tsantopoulos G. and Manolas E. (2014). Environmental problems in protected areas: stakeholders’ views with regard to two neighboring National Parks in Greece. Management of Environmental Quality: An International Journal, 25 (6), pp. 723-737.

Ελληνικά περιοδικά με κρίση

1. Μανωλάς Ε. (2000). Το σχολικό εγχειρίδιο και η διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στο Λύκειο: Ο θεσμός της οικογένειας, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 1, σελ. 42-59.

2. Μανωλάς Ε. (2000). Η διάδοση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου των ενόπλων συρράξεων σε πανεπιστημιακά προγράμματα διεθνών σχέσεων, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 2, σελ. 113-124.

3. Μανωλάς Ε. (2001). Η χρησιμότητα της συνδυαστικής χρήσης των γραφικών παραστάσεων στο μάθημα της Κοινωνιολογίας της Γ΄ Λυκείου, Επιστήμες Αγωγής, τ. 1, σελ. 110-116.

4. Μανωλάς Ε. (2001). Μερικές προτάσεις για τη στήριξη και  αναβάθμιση των σχολικών βιβλιοθηκών, Νέα Παιδεία, τ. 98, σελ. 153-157.

5. Μανωλάς Ε. (2001). Η συνθετική-δημιουργική εργασία στο Λύκειο: Μερικά εμπόδια στην κριτική σκέψη και η αντιμετώπισή τους, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 2, σελ. 113-123.

6. Μανωλάς Ε. (2002). Η διδασκαλία της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στο Λύκειο: Προσεγγίσεις ενεργητικής μάθησης, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 3, σελ. 327-334.

7. Μανωλάς Ε. (2003). Το μοντέλο βιωματικής μάθησης του Kolb: Μια εφαρμογή στο μάθημα της Κοινωνιολογίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, Νέα Παιδεία, τ. 106, σελ. 33-39.

8. Μανωλάς Ε. (2003). «Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών» Β΄ Λυκείου: Τρόποι διάδοσης στο Λύκειο και στην ευρύτερη κοινωνία, Μακεδνόν, τ. 11, σελ. 319-323.

9. Κουτρουμανίδης Θ., Ταμπάκης Σ. και Αραμπατζής Γ. (2003). Διερεύνηση της άποψης των πολιτών του Βορείου Έβρου σχετικά με την ανάπτυξη της περιοχής τους.  Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, Τεύχος 3/03 σελ. 90-106.

10. Μανωλάς Ε. (2004). Η αμφισβήτηση της κοινής λογικής και η διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στο Λύκειο, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 2, σελ. 163-172.

11. Μανωλάς Ε. και Αθανασάκης Α (2004). «Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών» Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου: Ένα Σχέδιο Μαθήματος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Νέα Παιδεία, τ. 111, σελ. 116-124.

12. Μανωλάς Ε. και Ανδρεοπούλου Ζ. (2004). Η Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Μερικές Προτάσεις για τη Μεγαλύτερη Αξιοποίηση και Αναβάθμισή της στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Μακεδνόν, τ. 13, σελ. 177-181.

13. Κουτρουμανίδης Θ., Ταμπάκης Σ. και Μανωλάς Ε. (2004). Διερεύνηση της άποψης των πολιτών της Ορεστιάδας σχετικά με τη ρύπανση της περιοχής. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, Τεύχος 5/05, σελ. 160-172.

14. Αθανασάκης Α. και Μανωλάς Ε. (2005). Η Περιβαλλοντική Επιστήμη στο Ενιαίο Λύκειο: Πραγματικότητα και Προοπτικές, Νέα Παιδεία, τ. 115, σελ. 103-110.

15. Αραμπατζής Γ., Τσαντόπουλος Γ., Σούτσας Κ. και Ταμπάκης Σ. (2005) Ο ρόλος των δασών στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη: Η περίπτωση του νομού Πρεβέζης.  Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Τόμος 16, Σειρά ΙΙ – Νο 3/2005, σελ. 4-15.

16. Σούτσας Κ., Τσαντόπουλος Γ., Αραμπατζής Γ. και Ταμπάκης Σ. (2005). Η εφαρμογή της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών στη διερεύνηση των αναπτυξιακών προοπτικών του νομού Πρέβεζας. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, Τεύχος 5/05, σελ. 140-159.

17. Μανωλάς Ε. (2006). Γραφικές παραστάσεις και η διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση του μοντέλου γραφειοκρατίας του Max Weber, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 1, σελ. 33-44.

18. Κεχαγιάς Θ. και Μανωλάς Ε. (2006). «Παράλληλη και σε Σειρά Σύνδεση Κυκλωμάτων» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μια Πρόταση Ενεργητικής Μάθησης, Νέα Παιδεία, τ. 117, σελ. 58-66.

19. Μανωλάς Ε.  (2006).Κλασσική Κοινωνιολογική Θεωρία: Χρήση και Σημασία Τεχνικών Ενεργητικής Μάθησης, Μακεδνόν, τ. 15, σελ. 61-66.

20. Τσαντόπουλος, Γ. (2003). Η εφαρμογή της κατηγορικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη οργανωμένων δημοσίων σχέσεων. Ειδικά Θέματα. Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αθήνα. Τόμος 4: 59-73.

21. Ασλανίδου, Μ., Σμύρης, Π., Μαυροκορδοπούλου, Ο., Πιπινής, Η. και Τσαντόπουλος, Γ. (2004). Ποιότητα ζωής και τα κυριότερα οικολογικά προβλήματα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης σε σχέση με το πράσινο. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Τόμος 15 (1): 4-15.

22. Αραμπατζής, Γ. Τσαντόπουλος, Γ., Σούτσας, Κ. και Ταμπάκης, Σ. (2005). Ο ρόλος των δασών στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη: Η περίπτωση του νομού Πρέβεζας. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Τόμος 16 (2): 4-15.

23. Θεοδοσιάδου, Σ., Kωσταρέλλα, Ι. και Tσαντόπουλος Γ. (2005). Η κάλυψη των θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από Έλληνες δημοσιογράφους. Ζητήματα Επικοινωνίας. Τεύχος 2: 113-130.

24. Μανωλάς Ε. (2006). Η Ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών Θεμάτων σε Μαθήματα Γενικής Κοινωνιολογίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Επιστήμες Αγωγής, τ. 2, σελ. 163-168.

25. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2006). Αξιολόγηση προβλημάτων από τους επισκέπτες στον παραποτάμιο χώρο αναψυχής του Άρδα. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Σειρά VI – Τόμος 17 – Τεύχος 2, σελ. 17-28.

26. Αραμπατζής, Γ., Τσαντόπουλος, Γ. και Σούτσας, Κ. (2006). Ο ρόλος των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών στην αναπτυξιακή διαδικασία του νομού Πρέβεζας. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Τόμος 17 (2):4-16.

27. Κωνσταντινίδης, Γ., Μυλωνά, Ι. και Τσαντόπουλος Γ. (2007). Μεθοδολογικός πλουραλισμός στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική έρευνα. Επιθεώρηση Οικονομικών Ερευνών 16: 137-148.

28. Μανωλάς Ε. (2007). Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία: Τεχνικές Ενεργητικής Μάθησης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νέα Παιδεία, τ. 124, σελ. 23-29.

29. Μανωλάς Ε. (2008). Κοινωνιολογία και κοινή γνώση: Η διδασκαλία του φαινομένου του διαζυγίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Παιδαγωγικός Λόγος, τ. 3, 2008, σελ. 95-102.

30. Κωνσταντινίδης, Γ., Τσαντόπουλος Γ., Κωσταρέλλα Ι. και Θεοδοσιάδου Σ. (2009). Η διαμόρφωση της πολιτικής θεματολογίας στα πλαίσια εκλογικών αναμετρήσεων δεύτερης τάξης. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 10: 52-67.

31. Τσαντόπουλος, Γ. (2009). Η Περιβαλλοντική Επικοινωνία ως Εργαλείο Ευαισθητοποίησης του Κοινού για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τόμος 3, Σελ. 165 – 174.

32. Ζέρβα, Κ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2013). Απόψεις και στάσεις της κοινής γνώμης σε διεθνή και εθνική κλίμακα για την κλιματική αλλαγή. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 5ος Τόμος: Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον, σελ. 75-89.

33. Ταμπάκης Σ. (2009). Προστατευόμενες περιοχές: Πολιτικές του χθες και του σήμερα.  Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 1ος Τόμος, σελ. 151-162.

34. Μανωλάς Ε. (2009). Οι Παρουσιάσεις ως Μέσο Διδασκαλίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σε: Ε. Ι. Μανωλάς (Επιμέλεια), Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 1ος Τόμος, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2009, 1ος Τόμος,  σελ. 101-107.

35. Μανωλάς Ε. (2010). Η χρήση των γραφικών παραστάσεων στη διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η θεωρία του Karl Marx για τις κοινωνικές τάξεις, Φιλοσοφία και Παιδεία, τ. 54, σελ. 34-38.

36. Πανταζής Β., Μανωλάς Ε. και Ταμπάκης Σ.  (2010). Ηλεκτρική ενέργεια και περιβάλλον: Οι απόψεις καταρτιζομένων πτυχιούχων Ανώτατων Σχολών στην Παιδαγωγική. Παιδαγωγικός Λόγος, Τεύχος 2, σελ. 67-79.

37. Ταμπάκης Σ. και Ταμπάκης Β. (2010). Η διερεύνηση της άποψης των επισκεπτών για το νησί της Σκιάθου, ως προϋπόθεση διαμόρφωσης πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης. Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 2ος Τόμος, σελ. 199-211.

38. Μανωλάς Ε. (2010). Η Σιωπηλή Άνοιξη της Rachel Carson και η άνοδος του περιβαλλοντικού κινήματος, Σε: Γ. Δ. Αραμπατζής (Επιμέλεια), Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 2ος Τόμος, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σελ. 225-234.

39. Ανδρεά Β., Ταμπάκης Σ. και Τσαντόπουλος Γ. (2011). Κριτήρια επισκεπτών για επιλογή προορισμού ενός Εθνικού Πάρκου. Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 3ος Τόμος, σελ. 170-182.

40. Ταμπάκης Σ., Μανωλάς Ε. και Ταμπάκης B.  (2011). Προοπτικές και αδιέξοδα βιώσιμης ανάπτυξης στο νησί της Σκιάθου: Οι απόψεις των κατοίκων.  Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 3ος Τόμος, σελ. σελ. 202 – 216.

41. Τσιφοδήμου Κ., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ.  και  Σούτσας Κ.  (2011). Κοινωνικά προβλήματα της Ελλάδος: Η άποψη του κοινού. Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 3ος Τόμος, σελ. 385 – 395.

42. Στεργιάδη Σ. και Μανωλάς Ε. (2011). Η Μεθοδολογία της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων στη Διαχείριση των Απορριμμάτων: Η Περίπτωση της Ρόδου, Σε: Σ. Α. Ταμπάκης και Ε. Ι. Μανωλάς (Επιμέλεια), Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 3ος Τόμος, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σελ. 335-352.

43. Μανωλάς Ε. και Θεοδωρόπουλος Ι. (2011). Η αξιοποίηση των σχολικών βιβλίων στην εκπόνηση δημιουργικών εργασιών στο Ενιαίο Λύκειο, Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, τ. 5, σελ. 31-37. Διαθέσιμο: http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/issue5/MANOLAS.pdf

44. Μανωλάς Ε. (2011). Χρήση και σημασία της αυτοβιογραφικής Κοινωνιολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νέα Παιδεία, τ. 139, σελ. 119-125.

45. Tampakis S., Manolas E., Tsantopoulos G. and Karapatsia Ch. (2011). Drawing for the protection of the environment: The case of school children in Alexandroupolis. Παιδαγωγικός Λόγος, Τεύχος 2, σελ. 99-117.

46. Ανδρεά Β., Τσαντόπουλος Γ. και Ταμπάκης Σ. (2013). Προστατευόμενες περιοχές και Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 5ος Τόμος,  σελ. 9-34.

47. Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Η Σύνοδος για το Κλίμα στην Ντόχα: Αποτελέσματα και Προοπτικές, Σε: Ε. Ι. Μανωλάς, Ε. Δ. Πρωτοπαπαδάκης και Γ. Ε. Τσαντόπουλος (Επιμέλεια), Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 5ος Τόμος, Ορεστιάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2013, σελ. 67-74.

Δημοσιεύσεις υπό την αιγίδα του Ερυθρού Σταυρού

1. Manolas Ε. (1986). International Humanitarian Law and Higher Education: Some Suggestions for the Dissemination of IHL to Social Science Students (with particular reference to International Relations Students), Report of Course on International Humanitarian Law from 20-31 August 1985: Program of the Course and Research, Ed. By the Cooperation and Dissemination Division of the International Committee of the Red Cross, Warsaw, Geneva: The Polish Red Cross Society, The International committee of the Red Cross, July 1986, pp. 41-56.

2. Μανωλάς Ε. (1991). Η μεταχείριση των αιχμαλώτων στο Βυζάντιο, Ινστιτούτο Κοινωνικών Μελετών «Ερρίκος Ντυνάν» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Εργασία που γράφτηκε για το Σεμινάριο Δικαίου του Πολέμου που έγινε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Χολαργός, Αθήνα, 11-12 Νοεμβρίου 1991.

Πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση

1. Tsatiris, M., Papastavrou, A. and Tsantopoulos, G. (2001). Correlation of fuelwood consumption to the family income and the population size. Proceedings of the International Conference: Forest research: A Challenge For an Integrated European Approach. Edited by K. Radoglou. NAGREF – Forest Research Institute. Thessaloniki, August 2001. Vol. II: 773 – 776.

2. Manolas E., Leal Filho W. and Maris F. (2004). The Use of Photography in Environmental Education: The Case of Soil Erosion, Second World Environmental Education Congress, Rio de Janeiro, 16-18 September 2004. Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε από τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Proceedings of the Seminar on Water and Aquatic Ecosystems, Alexandroupolis, Greece, 12-13 November 2004, pp. 36-40. 

3. Leal Filho W. and Manolas E. (2005). Environmental Problems and Higher Education: Some Techniques of Active Learning, Proceedings of the 5th International Conference on Environmental Technology, HELECO 2005, Athens, 3-6 February 2005 (CD-ROM). Βλ. επίσης, http://library.tee.gr/digital/m2045_filho.pdf

4. Τσατήρης Μ. και Μανωλάς Ε. (2005). Συγκομιδή Βιομάζας από Υποαξιοποιούμενα Δάση για Παραγωγή Ενέργειας: Μια Προσέγγιση Ενεργητικής Μάθησης, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, HELECO 2005, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου 2005 (CD-ROM) (poster). Βλ. επίσης, http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_tsatiris.pdf

5. Manolas E. and Kehagias Th. (2005). Kolb’s Experiential Learning Model: Enlivening Physics Courses in Primary Education, Proceedings of the 2nd International Conference, Hands-on Science: Science in a Changing Education, Rethymno, 13-16 July 2005, pp. 286-289.

6. Manolas E. and Leal Filho W. (2005). Forms of Energy: Cooperative Learning in the University Classroom, Proceedings of the 2nd International Conference, Hands-on Science: Science in a Changing Education, Rethymno, 13-16 July 2005, pp. 290-293.

7. Kostarella I., Theodosiadou S. and Tsantopoulos G. (2005). The coverage of the European Elections 2004 by the Greek press, CD Proceedings of the International Conference on Political Marketing (ICPM 2005). 31th March – 2 April. Kastoria – Greece.

8. Ippokratis I. Gkotsis, Stella M. Gata, Nikolaos A. Skondras, Evangelos I. Manolas (2006). Lobbying for the environment: The case of Greenpeace, Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, E. I. Manolas (Ed.), Vol. 1, pp. 114-121.

9. Karanikola P., Manolas E., Tampakis S. and Tsantopoulos G. (2006). Assessing Global Environmental Problems: The Case of Forestry Students in a Greek University.  Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, E. I. Manolas (Ed.), Vol. 1, pp. 189-195.

10. Karanikola P., Tampakis S., Tampakis Β. and Karantoni M. (2006). Forest fires in the islands of Northern Sporades during the years 1965 – 2004. Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, E. I. Manolas (Ed.), Vol. 1, pp. 196-204.

11. Koutroumanidis T., Tampakis S., Manolas E., Giannoukos D. and Stoupas C. (2006). The involvement of farmers in multiple business activities in the context of sustainable management and development of island areas: The case of the prefecture of Corfu. Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, E. I. Manolas (Ed.), Vol. 1, pp. 245-249.

12. Manolas Ε. (2006). Designing a sustainable society: An Application of the Richard E. Gross Problem-Solving Model, Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, E. I. Manolas (Ed.), Vol. 1, pp. 292-296.

13. Tampakis S., Tsantopoulos G., Arabatzi Z. and Tsikna A. (2006). Education and local, rural development. Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, E. I. Manolas (Ed.), Vol 2, pp. 138-146.

14. Tsachalidis E., Tampakis S. Tsantopoulos G., Zografou D., Tsikna A. and Arabatzi Z. (2006). Teachers and Environmental Education in Greece. Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, E. I. Manolas (Ed.), Vol. 2, pp. 163-171.

15. Rantzoudi E., Karanikola P. and Tampakis S. (2007). Functioning evaluation of trees and bushes in urban green. Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Landscape Architecture and New Technologies» που πραγματοποιήθηκε στη Δράμα 25-26 Μαΐου 2007, pp. 325-338.

16. Manolas E. and Littledyke M. (2010). Enriching understanding and promoting responsible behaviour to combat climate change: A case study involving the use of Kolb’s experiential learning model, M. Kalogiannakis, D. Stavrou & P. Michaelidis (Eds.) Proceedings of the 7th International Conference on Hands-on Science. 25-31 July 2010, Rethymno-Crete, pp. 131 – 137.

17. Tsantopoulos G., Tampakis S., Arabatzis G. and Kousmani Th. (2012). The attitudes of stakeholders on the management of protected areas: views of the local people and visitors to the Prespa Lakes National Park. Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting Conference, 19-23 May 2012, Prespa, Greece, pp. 331-336.

18. Tampakis S., Manolas E., Tsantopoulos G. and Christodoulou G. (2012). Encouraging development in the mountainous villages of Pafos: The views of the local population regarding recreation in the Troodos National Forest Park. Proceedings of 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference (AHTMMC), 31 May - 3 June 2012 Corfu, Greece.

19. Tsantopoulos G., Manolas E., Tampakis S. and Kousmani T. (2012). Tourism in the National Park of Prespes: The views of locals and visitors. Proceedings of 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference (AHTMMC), 31 May - 3 June 2012 Corfu, Greece.

20. Tampakis S., Karanikola P., Aggelopoulos S., Andrea V. and Kokkas X. (2012). Functioning evaluation of urban green: The views of citizens in the city of Ioannina, Greece. BENA Conference, Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, 21-24 June 2012, Istanbul, pp. 385-392.

21. Andrea V., Tampakis S., Skanavis C. and Tsantopoulos G. (2012). Assessing tourism infrastructure in the protected areas of Dadia and the Evros Delta: The views of the local population. Proceedings of the International Conference “Protection and Restoration of the Environment XI”, 3-6 July 2012, Thessaloniki, pp. 1954-1962.

22. Karanikola P., Karantoni M., Tampakis S. and Manolas E. (2012). Children discover the insects: The case of elementary school pupils in the Prefectures of Fthiotida and Larissa. Proceedings of the International Conference “Protection and Restoration of the Environment XI”, 3-6 July 2012, Thessaloniki, pp. 2454-2463.

23. Tsifodimou K., Tampakis S., Tsantopoulos G., and Andrea V. (2012). Measuring public opinion on environmental issues and communication: The case of Greece. Proceedings of the International Conference “Protection and Restoration of the Environment XI”, 3-6 July 2012, Thessaloniki, pp. 2537-2545.

24. Tampakis S., Manolas E. and Pantazis V. (2012). Eco-driving and the environment: the views of trainees in a school of pedagogical and technological education. The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) Slovakia, 3 - 7 December 2012, pp. 1381-1385.

25. Theodosiadou, S., Kostarella, I., Tsantopoulos, G., (2012). The Ecosystem of the Environmental News beat in Greece. The 2nd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas, Slovakia, December 3 - 7, 2013, pp: 1390-1394.

26. Kostarella, Ι., Theodosiadou, S. and Tsantopoulos, G. (2013). The coverage of environmental issues by the Greek media from the editors’ perspective. International Virtual Conference April, 8. - 12. 2013. Volume: 1, December 2012 Publisher: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. Thomson Ltd, pp: 399-407.

27. Zafeiriou, E., Karelakis, C., Tsantopoulos, G., and Polymeros, K. (2013). Greenhouse gas emissions and economic growth for the European agricultural sector. Proceedings of the 5th International Conference. The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world. Istanbul University (Turkey) May 9-12, 2013, Istanbul, Turkey, pp: 32-39.

28. Manolas E., Pantazis V. and Tampakis S. (2013). Assessing oral presentations: The case of trainee teachers in a School of pedagogical and technological education. Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013) Slovakia, 2 - 6 December 2013, pp. 260-265.

29. Andrea V., Tsantopoulos G. Tampakis S. and Karanikola P. (2013). Operational guidelines for effective management in National Parks: case study from locals and visitors in Evros, Greece. Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013) Slovakia, 2 - 6 December 2013, pp. 336-340.

30. Tampakis S., Karanikola P., Tsantopoulos G., Andrea V. Antipa N.-M. and Paroni D.-V. (2013). Exploring the positive and negative impacts of bicycling in the city of Orestiada, Greece. Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013) Slovakia, 2 - 6 December 2013, pp. 346-350.

31. Karanikola P., Tsantopoulos G., Tampakis S., Andrea V. and Matoli A. (2014) Quality, quantity and management of urban water supply in the Prefecture of Larnaka, Cyprus. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, 22-24 March 2014, Patras, Greece, pp. 175-184.

32. Tsantopoulos G., Andrea A., Tampakis S., Karanikola P. and Kousmani T. (2014). Local people’s opinions on wetlands vary for different wetlands types: comparative study of Prespa National Park and Amvrakikos Wetlands National Park, Greece. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, 22-24 March 2014, Patras, Greece, pp. 231-240.

33. Karanikola P., Tampakis S., Panagopoulos T. and Karipidou-Kanari A. (2014). Residents’ evaluation of the city’s green infrastructure: The case of Kalamaria in the east of Thessaloniki, Greece. Proceedings in 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 29 June - 3 July, Skiathos, Greece, pp. 1117-1124.

Πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κρίση

1. Τσαχαλίδης, Ε., Τσαντόπουλος, Γ., Παπαδόπουλος, Λ. και Γεωργιάδης Ν. (2000). Διαχείριση υγροτόπου λίμνης Ισμαρίδας: Σχέση του επιπέδου μόρφωσης των παραϋγροτόπιων κατοίκων και των περιβαλλοντικών μεταβλητών του υγροτόπου. Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογικής Εταιρίας Έβρου, «Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα γλυκά επιφανειακά νερά». Αλεξανδρούπολη, 22-25 Αυγούστου. Σελ. 37- 44.

2. Τσαντόπουλος, Γ. και Τσαχαλίδης, Ε. (2000). Διαχείριση υγροτόπων λίμνης Ισμαρίδας και δέλτα ποταμού Έβρου: Συγκριτική μελέτη μεταξύ του επιπέδου μόρφωσης και της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των παραϋγροτόπιων κατοίκων. Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Κοζάνη, 17 – 20 Οκτωβρίου. Σελ. 372 – 384.

3. Τσαχαλίδης, Ε. και Τσαντόπουλος, Γ. (2000). Διαχείριση υγροτόπου τεχνητής λίμνης Κερκίνης Σερρών: Ατομικά χαρακτηριστικά και στάσεις, τάσεις και επιθυμίες των παραϋγροτόπιων κατοίκων. Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Κοζάνη, 17 – 20 Οκτωβρίου. Σελ. 364 – 371.

4. Γούπος, Χ., Σούτσας, Κ., Ματσιώρη, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2002). Παράνομες εκχερσώσεις και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν. Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Τρίπολη, Μάιος 2002, Σελ. 359-366.

5. Σούτσας, Κ., Γούπος, Χ., Τσαντόπουλος, Γ. και Ματσιώρη, Σ. (2002). Οι εκχερσώσεις στις νοτιοδυτικές περιοχές του νομού Πιερίας. Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Τρίπολη, Μάιος 2002, Σελ. 706-712.

6. Τσαχαλίδης, Ε., Γαλατσίδας, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (2002). Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία των νομών της Ανατολικής Μακεδονίας και σχέσεις τους με τις περιβαλλοντικές γνώσεις και στάσεις τους. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη. Σεπτέμβριος 2002. Τόμος Ι. Σελ. 577-584.

7. Θεοχαρόπουλος, Δ., Ανδρεοπούλου, Ζ., Τσαντόπουλος, Γ. και Παπασταύρου Α. (2002). Η δικτυακή υπηρεσία της τηλεργασίας στη στρατηγική ανάπτυξης και επικοινωνίας των ορεινών περιοχών της Ελλάδας – Η περίπτωση της ορεινής Φωκίδας. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2002. Τόμος Ι. Σελ. 424-431.

8. Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (2002). Οι δασικές πυρκαγιές και ο εθελοντισμός ως μέσο αντιμετώπισης τους. Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τρίπολη 26-29 Μαΐου 2002, σελ. 723-730.

9. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2003). Κοινωνικές ομάδες και δασικές πυρκαγιές. Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Ολυμπία 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2003, σελ. 583-590.

10. Τσαχαλίδης, Ε., Γαλατσίδας, Σ., Χριστοπούλου, Ο. και Τσαντόπουλος, Γ. (2003). Διερεύνηση της παρεχόμενης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα γυμνάσια και λύκεια της Ανατολικής Μακεδονίας. Πρακτικά της 10ης Διεθνής Έκθεσης και Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Αθήνα, Ιανουάριος 2003, Τόμος Γ. Σελ. 417-424.

11. Παπαγεωργίου Α., Κασιμιάδης Δ. Αραμπατζής Γ. και Ταμπάκης Σ. (2004). Γενετική βιοποικιλότητα και διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων. Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004, σελ. 178-186.

12. Καϊλίδης Δ., Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2004). Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα τον προηγούμενο αιώνα (1900-2000). Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004, σελ. 249-258.

13. Αναστάσιος Δ. Αναστασίου Α. και Μανωλάς Ε. (2004). Το Ελληνικό Αστικό Περιβάλλον: Μερικές Προτάσεις για την Αντιμετώπιση του Κυκλοφοριακού Προβλήματος στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004, σελ. 331-337.

14. Μανωλάς Ε., Κουτρουμανίδης Θ. και Ταμπάκης Σ. (2004). Διερεύνηση των απόψεων των πολιτών της Ορεστιάδας σχετικά με το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος. Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004, σελ. 338-344.

15. Μανωλάς Ε. (2004).  Περιβαλλοντικά Προβλήματα: Προσεγγίσεις Ενεργητικής Μάθησης, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004, σελ. 361-365.

16. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π. και Κουτρουμανίδης Θ. (2004). Μια πρώτη προσέγγιση των απόψεων των πολιτών της Ορεστιάδας σε οικολογικά θέματα (Ανακύκλωση, Αναδάσωση και Βιολογικά Προϊόντα). Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004, σελ. 376-382.

17. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Τσαντόπουλος Γ. και Τομαδάκης Ι. (2005). Αναψυχή στην παραποτάμια περιοχή του Άρδα: Οι απόψεις των επισκεπτών. Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Δράμα 2 – 5 Οκτωβρίου 2005, Τόμος I, σελ. 247-258.

18. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Μανωλάς Ε. και Τοπούζη Β. (2005). Απόψεις πολιτών του Δήμου Καρδίτσας σχετικά με την ανακύκλωση ως ένα μέσο μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Δράμα 2 – 5 Οκτωβρίου 2005, Τόμος I, σελ. 283-294.

19. Μανωλάς Ε. (2005). Η Διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Τεχνικές Αμφισβήτησης της Κοινής Γνώσης, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Πραγματικότητα», Δράμα, 4-6 Νοεμβρίου 2005, σελ. 301-308.

20. Ταμπάκης, Σ., Τσαντόπουλος, Γ., Τσιαντικούδης, Σ. και Σούτσας, Κ. (2006). Ποιότητα ζωής και απειλές των δασών. Η περίπτωση του νομού Πρέβεζας. Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας (http://www.etagro.gr/) Αθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2006, σελ.474-490.

21. Τσαχαλίδης, Ε., Τσαντόπουλος, Γ., Γαλατσίδας, Σ. και Αμοιρίδου, Θ. (2006). Διερεύνηση των περιβαλλοντικών γνώσεων και στάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Δράμας, Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Θεωρητικές & Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Πραγματικότητα», Δράμα, Αύγουστος 2006. Σελ. 844-853.

22. Τσαχαλίδης, Ε., Τσαντόπουλος, Γ., Γαλατσίδας, Σ. και Αμοιρίδου, Θ. (2006). Πρωτοβάθμια περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ανατολική Μακεδονία: Προβλήματα – Προοπτικές. Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Θεωρητικές & Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Πραγματικότητα», Δράμα, Αύγουστος 2006. Σελ. 835-843.

23. Κωνσταντινίδης, Γ., Μυλωνά, Ι. και Τσαντόπουλος Γ. (2006). Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι στην έρευνα πολιτικής συμπεριφοράς: ασύμβατες ή συμπληρωματικές; Πρακτικά του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής «Δημοσκοπήσεις και Στατιστική» Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Καστοριά 26-29 Απριλίου 2006. Σελ. 283-290.

24. Μανωλάς Ε. και Μάρης Φ. (2007). Ο ψηφιακός τοπογραφικός χάρτης ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης: Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας, Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 1ος Τόμος, Αθήνα: 4 – 7 Οκτωβρίου 2007, σελ. 679-685.

25. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Τσαντόπουλος Γ. και Γατά Σ. (2007). Οι απόψεις των υλοτόμων της Αρναίας σχετικά με τους δασικούς συνεταιρισμούς, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των δασών. Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου στην Καστοριά 2 – 5 Οκτωβρίου 2007, Τόμος 1, σελ. 132-141.

26. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ. και Κουτρουμανίδης Θ. (2007). Οι απόψεις των γεωργών του Β. Έβρου  σχετικά με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου στην Καστοριά 2 – 5 Οκτωβρίου 2007, Τόμος 1, σελ. 402-110.

27. Αραμπατζής Γ. και  Μανωλάς Ε. (2008).  Η πολιτική της ΕΕ για τις δασώσεις γεωργικών εκτάσεων: Η περίπτωση της Ελλάδας, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, Μυτιλήνη, 20-22 Ιουνίου 2008, σελ. 63-77. Διαθέσιμο http://www.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2008.htm

28. Τσιφοδήμου Κ.,  Μανωλάς Ε. και Τσαντόπουλος Γ. (2008). Τα περιβαλλοντικά δημοσιεύματα στον ελληνικό ημερήσιο τύπο την τριετία 1997-2000, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, Μυτιλήνη, 20-22 Ιουνίου 2008, σελ. 186-207. Διαθέσιμο http://www.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2008.htm

29. Ανδρεά Β., Τσαντόπουλος Γ. και Ταμπάκης Σ. (2008). Διαχείριση του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού Κόλπου: Οι απόψεις του τοπικού πληθυσμού για έναν αποτελεσματικότερο σχεδιασμό. Πρακτικά του 1ο Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση», Μυτιλήνη 20 - 22 Ιουνίου. http://www.aegean.gr/environment/ eeppd/CONF2008.htm

30. Ταμπάκης Σ., Μανωλάς Μ. και Σουφλιά Σ. (2008). Παράγοντες Ρύπανσης Περιβάλλοντος: Οι Απόψεις των Μαθητών του 1ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Πανελλήνιου Συνέδριο ΕΤΕΑΔ στην Δράμα 17-19 Οκτωβρίου 2008, 1ος Τόμος, σελ.  775-790.

31. Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Μαρρή Μ. (2008). Αξιολόγηση προβλημάτων στο φοινικοδάσος του Βάι και πολιτικές προστασίας και ανάδειξής του. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αγροτικής Οικονομίας (http://www.etagro.gr/) Θεσσαλονίκη , 27-29 Νοεμβρίου 2008, σελ.  249-264.

32. Τσιφοδήμου Κ., Μανωλάς Ε. και Τσαντόπουλος Γ., (2008). Τα περιβαλλοντικά δημοσιεύματα στον Ελληνικό ημερήσιο τύπο την τριετία 1997-2000. Πρακτικά του 1ο Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση». Μυτιλήνη 20-22 Ιουνίου. http://www.aegean.gr/environment/ eeppd/CONF2008.htm.

33. Μανωλάς Ε. (2008). Η αντιπαράθεση ως μέσο διδασκαλίας της Κοινωνιολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ο Εκπαιδευτικός και το Έργο του: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον», Δράμα, 17-19 Οκτωβρίου 2008, 2ος Τόμος, σελ. 1386-1398.

34. Μανωλάς Ε. και Τσαντόπουλος Γ. (2010). Περιβαλλοντική Πολιτική: Μερικές Τεχνικές Ενεργητικής Μάθησης, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης,, Μυτιλήνη, 19-21 Ιουνίου 2009, σελ. 8-16.  Διαθέσιμο http://www.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2009/Env_Policy_Management_CONFERENCE_2009_MINUTES.pdf

35. Ανδρεά Β., Τσαντόπουλος Γ., Ταμπάκης Σ. και Τσιφοδήμου Κ.   (2009). Οι απόψεις του τοπικού πληθυσμού για την ανάπτυξη και την προστασία της περιοχής τους: Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού Κόλπου. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Πάτρα 1 – 4 Οκτωβρίου 2009, σελ.  263-274.

36. Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ., Μανωλάς Ε. και Ψαρονικολάκη Α.  (2009). Οι απόψεις των πολιτών για τους χώρους πρασίνου στην πόλη της Δράμας. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Πάτρα 1 – 4 Οκτωβρίου 2009, σελ.  427-436.

37. Μανωλάς και Αραμπατζής Γ. (2011). Το Οικολογικό Χωριό ως Απόπειρα Επαναπροσδιορισμού της Σχέσης Ανθρώπου και Φύσης, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, Μυτιλήνη, 27-29 Μαΐου 2011, σελ. 218-229. Διαθέσιμο http://www.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2011.htm

38. Ανδρεά Β., Ταμπάκης Σ., Σκαναβή Κ. και Τσαντόπουλος Γ. (2012). Προσδοκίες του τοπικού πληθυσμού από τη διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών: Συγκριτική μελέτη των Εθνικών Πάρκων  της Δαδιάς και του Δέλτα του Έβρου. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση», 25 - 27 Μαΐου 2012, Μυτιλήνη, σελ. 55-80. http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2012.htm

39. Ανδρεά Β., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Σκαναβή Κ. (2012). Αλληλεπίδραση και προοπτικές ανάπτυξης προστατευόμενων Περιοχών: Συγκριτική διερεύνηση των απόψεων των επισκεπτών της Δαδιάς και του Δέλτα του Έβρου. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση», 25 - 27 Μαΐου 2012, Μυτιλήνη, σελ. 231-256. http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2012.htm

40. Αγαλή Α., Σούτσας Κ., Ταμπάκης Σ. και Τσαντόπουλος Γ. (2012). Αξιολόγηση των αγαθών του δάσους Χολομώντα: Οι απόψεις των κατοίκων της περιοχής. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, σελ. 699-704.

41. Kαρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Μανωλάς E. και Ακριβούλη Κ. (2012). Απόψεις σχετικά με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων: Η περίπτωση των αγροτών της Νίκαιας Λάρισας. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, σελ. 271-276.

42. Ταμπάκης Σ., Μανωλάς E., Ταμπάκης Β. και Kαρανικόλα Π. (2012). Επίδραση της τουριστικής ανάπτυξης στους κατοίκους και στο περιβάλλον της Σκιάθου. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, σελ. 653-658.

43. Kαρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Κόκκας Χ. (2012). Προβλήματα που προκαλούν τα δέντρα και οι θάμνοι στο αστικό περιβάλλον της πόλης των Ιωαννίνων. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, σελ. 614-619.

44. Ταμπάκης Σ., Ακριβούλη Κ., Kαρανικόλα Π. και Τσαντόπουλος Γ. (2012). Οι απόψεις των γεωργών της Νίκαιας Λάρισας σχετικά με την προστασία της παραγωγικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012, Βόλος, σελ. 1554-1559.

45. Ανδρεά Β., Ταμπάκης Σ. και Τσαντόπουλος Γ. (2012). Τοπικοί κάτοικοι και επισκέπτες προστατευόμενων περιοχών: Αξιολόγηση υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών και προοπτικές ανάπτυξης. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Φοιτητικού Συνεδρίου «Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», 13-15 Δεκεμβρίου 2012, Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σελ. 112-136.

46. Ανδρεά Β., Τσαντόπουλος Γ. και Ταμπάκης Σ. (2012). Ανάπτυξη και διατήρηση: οι επιθυμίες των τοπικών κατοίκων για τη σημερινή και τη μελλοντική ανάπτυξη του Αμβρακικού Κόλπου. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Φοιτητικού Συνεδρίου «Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», 13-15 Δεκεμβρίου 2012, Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σελ. 150-167.

47. Καριπίδου - Κανάρη Α., Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π. και Τσαντόπουλος Γ. (2013). Χώροι πρασίνου και αναψυχής του δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης: Οι απόψεις των πολιτών. Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 6 – 9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 236-270.

48. Αγαλή Α., Σούτσας Κ., Ταμπάκης Σ. και Τσαντόπουλος Γ. (2013). Αξιολόγηση προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων: Οι απόψεις των κατοίκων της προστατευόμενης περιοχής του Όρους Χολομώντα. Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 6 – 9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 931-938.

49. Καντεμερίδου Χ., Τσαντόπουλος Γ., Ταμπάκης Σ. και Καρελάκης Χ. (2013). Ενσωματώνοντας τις απόψεις των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος: η περίπτωση της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 6 – 9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 1046-1054.

50. Νικολάου Δ., Τσαντόπουλος Γ., Ταμπάκης Σ. και Κυριαζόπουλος Α. (2014). Πολιτικές διατήρησης των απειλούμενων αγροτικών ζώων: Η περίπτωση των ιπποειδών εργασίας. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου «Λιβάδια - Κτηνοτροφία: Έρευνα και Ανάπτυξη», 1-3 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ. 29-34.

51. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Καρτανά Σ. (2014). Η  κυνηγητική δραστηριότητα στο νησί της Κύπρου. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου «Λιβάδια - Κτηνοτροφία: Έρευνα και Ανάπτυξη», 1-3 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ. 291-297.

Κεφάλαια βιβλίων

1. Manolas E. (2007). Teaching Global Climate Change as a Controversial Issue: Active Learning in Higher Education, In: Information, Communication and Education on Climate Change – European Perspectives, Environmental Education, Communication and Sustainability, Vol. 26, edited by Walter Leal Filho, Franziska Mannke and Phillip Schmidt-Thome. Frankfurt: Peter Lang, pp. 117-126.

2. Manolas E. and Iliadis L. (2007). An Application of Two Experiential Learning Models in Teaching Database Systems: A Comparative Preliminary Study, In: Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice, edited by Walter Leal Filho, Evangelos I. Manolas, Maria N. Sotirakou, Georgios A. Boutakis, Orestiada: Environmental Education Center of Soufli Publications, pp. 143-154.

3. Τampakis S., Tsantopoulos G. and Karanikola P. (2007). Building environmental awareness: The case of Forestry students in a Greek University.  Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and good Practice. Editors: W.L. Filho, Ε.I. Manolas, M.N. Sotirakou, G.A. Boutakis. Published by Environmental Education Center of Soufli, Orestiada, pp. 293-304.

4. Manolas E. (2009). Campaign Strategies by Environmental NGOs in the Negotiations on Climate Change, In: Interdisciplinary Aspects of Climate Change, Environmental Education, Communication and Sustainability, Vol. 29, edited by Walter Leal Filho and Franziska Mannke, Frankfurt: Peter Lang, pp. 169-181.

5. Manolas E. (2009). Environmental Education Programs in Greek Secondary Schools: Practices, Problems and Promises, In: Taylor, N., Littledyke, M., Eames, C and Coll, R. K. (Eds) Environmental Education in Context: An International Perspective on the Development of Environmental Education, Rotterdam: SENSE Publishers, pp. 83-98.

6. Μανωλάς Ε., Ταμπάκης Σ. και Πανταζής Β. (2009). Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι απόψεις καταρτιζόμενων πτυχιούχων Ανώτατης Σχολής στην Παιδαγωγική. Στο Συλλογικό Τόμο των Α. Δημητρίου, Γ. Ξανθάκου, Γ. Λιαράκου & Μ. Καΐλα (επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: ζητήματα θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών. Αθήνα: Ατραπός, σελ. 370-389.

7.  Manolas E. and Leal Filho W. (2010). Climate Change: The Use of Survey Results in Environmental Education, Σε: Α. Πολυχρονίδης, Ν. Λυρατζόπουλος, Α. Καραγιαννάκης, Μ. Πιτιακούδης (επιμέλεια), Τιμητικός Τόμος στη Μνήμη του Κ. Ι. Μανωλά, Αλεξανδρούπολη: Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σελ. 321-332.

8. Μανωλάς Ε., Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2010). Αποδάσωση και διάβρωση στην Αρχαία Ελλάδα. Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα (Επιμέλεια Ε. Μανωλάς), σελ. 95-104.

9. Littledyke M. and Manolas E. (2011). Education for Sustainability Pedagogy: Ideological and Epistemological Barriers and Drivers, In: World Trends in Education for Sustainable Development, Environmental Education, Communication and Sustainability, Vol. 32, edited by Walter Leal Filho, Frankfurt: Peter Lang, pp. 79-106.

10. Tampakis S., Pantazis V. and Manolas E. (2011). The increase of global temperature as a result of the greenhouse effect: Assessing the reasons of disagreement among scientists. The Economic, Social and Political Elements of Climate Change, Climate Change Management, W.L. Filho (ed.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 133-142.

11. Manolas E. and Tampakis S. (2011). Applying the Richard E. Gross Problem-Solving Model: Whistleblowing and the Environment, the Case of Avco Environmental, In: World Trends in Education for Sustainable Development, Environmental Education, Communication and Sustainability, Vol. 32, edited by Walter Leal Filho, Frankfurt: Peter Lang, pp. 31-38.

12. Μανωλάς E. (2011). Η Χρήση των Σατιρικών Σκίτσων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Καταναλωτισμού και της Υποβάθμισης του Περιβάλλοντος, Σε: Π. Φώκιαλη, Ν. Ανδρεαδάκης, Γ. Ξανθάκου (Επιμέλεια), Διεργασίες Σκέψης στο Σχολείο και την Κοινωνία, Τόμος Α΄, Αθήνα: Πεδίο, σελ. 486-497.

13. Μανωλάς Ε. και Ταμπάκης Σ. (2012). Η περιβαλλοντική ηθική του Mohandas Karamchand Gandhi. Περιβαλλοντική Ηθική, Προκλήσεις και Προοπτικές για τον 21ο Αιώνα. (Επιμέλεια Ε. Πρωτοπαπαδάκης και Ε. Μανωλάς), σελ. 65-76.

14. Leal Filho W. and Manolas E. (2012). Making sustainable development in higher education a reality: Lessons learned from leading institutions, In: Higher Education in the World 4: Higher Education’s Commitment to Sustainability: from Understanding to Action, GUNI Series on the Social Commitment of Universities, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 28-31.

15. Leal Filho W. and Manolas E. (2012). Implementing Sustainable Development in Higher Education, In: Contributions to the UN Decade of Education for Sustainable Development, Environmental Education, Communication and Sustainability, edited by Gonçalves, F. J., Pereira, R., Leal Filho, W., Miranda Azeiteiro, U., Vol. 33, Frankfurt: Peter Lang, pp. 43-66.

16. Leal Filho W. and Manolas E. (2012). The Challenge of Climate Change, In: Walter Leal Filho and Evangelos Manolas (Editors), English through Climate Change, Orestiada: Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources, Democritus University of Thrace, pp. 1-12.

17. Τσιφοδήμου Κ., Ταμπάκης Σ. και Τσαντόπουλος Γ. (2013). Περιβαλλοντικά θέματα: Το ενδιαφέρον του κοινού και η προβολή τους από τις εφημερίδες. Στο Τόμο των Μ. Καΐλα, Α. Μόγια και Β. Παπαβασιλείου (επιμ.), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα – Νέοι προβληματισμοί και προκλήσεις. Εκδόσεις Διάδραση σελ. 279-295.

18. Ταμπάκης Σ., Kαρανικόλα Π., Μανώλας Ε. και Μούτα Ι. (2013). Τα έντομα στο κόσμο των  παιδιών: Οι απόψεις μαθητών του δημοτικού στα σχολείου του κεντρικού και βόρειου Έβρου. Στο Τόμο των Μ. Καΐλα, Α. Μόγια και Β. Παπαβασιλείου (επιμ.), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα – Νέοι προβληματισμοί και προκλήσεις. Εκδόσεις Διάδραση, σελ. 475-496.

19. Μανωλάς E. (2014). Η συμβολή του Bronislaw Malinowski στην κοινωνική ανθρωπολογία, στο: V.E. PANTAZIS & M. STORK (Hrsg.), Ommasin allois. Festschrift für Professor Ioannis E. Theodoropoulos zum 65. Geburtstag, Essen: Oldib, σελ. 191-198.

20. Skanavis C. and Manolas E. (2015). School Gardens and Ecovillages: Innovative Civic Ecology Educational Approaches at Schools and Universities, In: Walter Leal Filho (Ed), Transformative Approaches to Sustainable Development at Universities, World Sustainability Series, Springer International Publishing Switzerland, pp. 559-570.

Επιστημονικές επετηρίδες με κριτική επιτροπή

1. Γούπος Χ., Σ. Ταμπάκης και Ματσιώρη Σ. (1997). Το νομικό καθεστώς δασών και δασικών εκτάσεων στη Γαλλία. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Κ. Πανέτσου, σελ. 207-214.

2. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (1997). Το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος Μ/1-VOL.40/1. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Κ. Πανέτσου, σελ. 447-467.

3. Τσαντόπουλος, Γ. (1998). Η εφαρμογή της κατηγορικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη οργανωμένων δημοσίων σχέσεων. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/1. Σελ. 431-444.

4. Τσαχαλίδης, Ε., Γαλατσίδας, Σ. και Τσαντόπουλος, Γ. (1998). Χαρακτηριστικά των κυνηγών στους νομούς Μακεδονίας και Θράκης. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1345-1356.

5. Τσαχαλίδης, Ε. και Τσαντόπουλος, Γ. (1998). Τα χαρακτηριστικά των κυνηγών και σχέσεις αυτών με την κατοχή και το είδος κυνηγετικού σκύλου. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1191-1206.

6. Μανωλάς E. (1998). Κοινωνία και Φυσικό Περιβάλλον: Μύθοι και Πραγματικότητες, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τόμος ΜΑ/1 1998 (Αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη), σελ. 631-639.

7. Τσαντόπουλος, Γ., Σούτσας, Κ. και Γούπος, Χ. (1998). Οι δημόσιες σχέσεις στις οικολογικές οργανώσεις. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/1. Σελ.767-786.

8. Τσαντόπουλος, Γ., Γούπος, Χ. και Σούτσας, Κ. (1998). Τα επικοινωνιακά μέσα και η διοικητική εξέλιξη της ελληνικής δασοπονίας (περίοδος 1833-1965). Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 943-954.

9. Σούτσας, Κ., Τσαντόπουλος, Γ. και Γούπος, Χ. (1998). Προοπτικές ανάπτυξης εθνικού δρυμού Παρνασσού και δασοπολιτικές απόψεις. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 991-1005.

10. Τσατήρης, Μ., Σμύρης, Π., Τσαντόπουλος, Γ. και Σούτσας, Κ. (1998). Παραγωγή και κατανάλωση ξυλάνθρακα στη Θεσσαλία – Προοπτικές. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1469-1475.

11. Τσατήρης, Μ., Παπασταύρου, Α. και Τσαντόπουλος, Γ. (1998). Συστήματα θέρμανσης που καταναλώνουν καυσόξυλο στα νοικοκυριά των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Θεσσαλίας – Προοπτικές. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1449-1458.

12. Τσατήρης, Μ., Μάτης, Κ., Τσαντόπουλος, Γ. και Σούτσας Κ. (1998). Παραγωγή καυσόξυλου στη Θεσσαλία – Δυνατότητες και προοπτικές. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/2. Σελ. 1459-1467.

13. Μανωλάς E. (1998). Η χρήση της φωτογραφίας στη δασική εκπαίδευση: η περίπτωση της τροπικής αποδάσωσης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τόμος ΜΑ/2 1998 (Αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη), σελ. 1165-1171.

14. Μανωλάς E. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις ενεργητικής μάθησης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τόμος ΜΑ/2 1998 (Αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη), σελ. 1431-1437.

15. Παπασταύρου Α., Γούπος Χ. και Ταμπάκης Σ. (1998). Νομοθετικά πλαίσια της Ελληνικής δασοπονίας. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Λ. Αρβανίτη, Τόμος ΜΑ/1 – VOL. 41/1, σελ 549-565.

16. Παπασταύρου Α., Καραμέρης Α. και Ταμπάκης Σ. (1998). Διερεύνηση των απόψεων των πολιτών σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές της χώρας μας.  Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Λ. Αρβανίτη, Τόμος ΜΑ/1 – VOL. 41/1, σελ 53-85.

17. Λεφάκης Π., Ταμπάκης Σ., Μάκρας Χ. και Κωστάκη Μ.-Χ. (1998). Η μελλοντική παραγωγή και κατανάλωση των προϊόντων του ξύλου στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο 1961-2010 και η δασοπολιτική σκοπιά. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Λ. Αρβανίτη, Τόμος ΜΑ/1 – VOL. 41/1, σελ 219-243.

18. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (1998). Αίτια δασικών πυρκαγιών και πολίτες. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Λ. Αρβανίτη, Τόμος ΜΑ/2 – VOL. 41/2, σελ 1387-1410.

19. Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (1998). Αγαθά του δάσους και πολίτες. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Λ. Αρβανίτη, Τόμος ΜΑ/2 – VOL. 41/2, σελ 1411-1427.

20. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2005). Οικοδομική πίεση στις δασικές εκτάσεις. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Δ. Κωτούλα, Τόμος ΜΒ/1 – VOL. 42/1, σελ. 169-184.

21. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Τσαντόπουλος Γ. και Αραμπατζή Ζ. (2005). Αξιολόγηση των παραγόντων ρύπανσης από τους φοιτητές Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Κωτούλα, Τόμος ΜΒ/2 – VOL. 42/2, σελ. 821-832.

22. Μανωλάς Ε.,  Walter L.F., Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (2008). Ποιος πρέπει να επωμιστεί το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος; Η χρήση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ερευνών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Κ. Σίδερη, Τόμος 1, σελ.  471-480.

23. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Μανωλάς Ε., Νίκου Γ., Ξανθόπουλος Β. και Καρασταμάτης Σ. (2008). Ποιος ευθύνεται για την κατάσταση του περιβάλλοντος; Ποιος πρέπει να επωμιστεί το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος; Οι απόψεις των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Κ. Σίδερη, Τόμος 1, σελ. 481-495.

24. Τσατήρης M. και Μανωλάς Ε. (2008). Συγκομιδή βιομάζας από υποαξιοποιούμενα δάση για παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων: Μια μέθοδος εκπαίδευσης δασεργατών, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 1ος Τόμος, (Αφιέρωμα στη μνήμη του Κωνσταντίνου Σίδερη), σελ. 497-504.

25. Μανωλάς Ε. και Αϊναλής Α. (2009). Η χρήση της φωτογραφίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Οι διαταραχές των λιβαδικών οικοσυστημάτων, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2ος  Τόμος, (Αφιέρωμα στον Αθανάσιο Καραμπίνη), σελ. 547-556.

26. Ταμπάκης Σ., Μανωλάς Ε., Γκαϊντατζής  Σ. και Μαυρίδου-Μαυρουδή Σ. (2009). Αξιολόγηση προβλημάτων στον παραποτάμιο χώρο αναψυχής του Άρδα: Οι απόψεις μαθητών δημοτικών σχολείων. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Καθηγητή Α. Καραμπίνη, Τόμος 2, σελ. 557-573.

27. Τσαντόπουλος, Γ., Ανδρεά, Β., Τσιφοδήμου, Κ. και Τσαχαλίδης, Ε. (2009). Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προβλήματα και προτάσεις βελτίωσης. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Καθηγητή και Αντιπρύτανη Δ.Π.Θ. κ. Ι. Καραμπίνη, Τόμος 2, σελ. 531-546.

28. Τσαντόπουλος, Γ., Κουσμάνη, Θ. και Γούπος, Χ., (2011). Διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών: οι Αντιλήψεις του Τοπικού Πληθυσμού για την Διαχείρηση, Ανάπτυξη και Προστασία της περιοχής. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΕ/2002/45.

29. Ταμπάκης Σ. (2011). Αξιολόγηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους φοιτητές Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Ν. Στάμου, http://aeiforia.for.auth.gr:8080/Portals/0

30. Ταμπάκης Σ. (2012). Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα: ευχή ή κατάρα; Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Ε. Τσαχαλίδη, Τόμος 3 (Μέρος δεύτερο), σελ. 33-54.

31. Ανδρεά Β., Τσαντόπουλος Γ., Ταμπάκης Σ. και Σούτσας Κ. (2012). Ο ρόλος των εμπλεκομένων φορέων στην αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών: Μια θεωρητική προσέγγιση. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Ε. Τσαχαλίδη, Τόμος 3 (Μέρος δεύτερο), σελ. 253-269.

32. Μανωλάς E. και Θεοδωρόπουλος I. (2012). Η Σχέση των Έμβιων Όντων με το Περιβάλλον στη Φιλοσοφική Ανθρωπολογία του H. Plessner, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 3ος Τόμος, Μέρος Β΄, 2012 (Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Ευστάθιο Π. Τσαχαλίδη), σελ. 271-311.

Βιβλιοκρισίες

α. Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

1. Manolas E. (2010). Adapting Agriculture to Climate Change: Preparing Australian Agriculture, Forestry and Fisheries for the Future, International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 2, No. 3.

2. Manolas E. (2010). I Politiki ton Klimatikon Allagon [The Politics of Climate Change], International Journal of Environmental Studies, 67: 6, pp. 961-965.

3. Manolas E. (2011). Global Warming: A Very Short Introduction, International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 3, No. 1, pp. 109-110.

4. Manolas E. (2011). Dasi kai Peivallon stin Archaia Ellada [Forests and Environment in Ancient Greece], International Journal of Environmental Studies, 68: 2, pp. 244-246.

5. Manolas E. (2011) Why We Disagree about Climate Change: Understanding Controversy, Inaction and Opportunity, International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 3, No. 2, pp. 213-217.

6. Manolas E. (2011). Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature, and Climate Change, International Journal of Environmental Studies, 68: 3, pp. 406-408.

7. Manolas E. (2011). Managing Climate Change: Papers from the GREENHOUSE 2009 Conference, International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 3, No. 3.

8. Manolas E. (2011). Preparing for Climate Change, Series – Boston Review Books, International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 3, No. 4, pp. 434-437.

9. Manolas E. (2012). Climate Change: A Beginner’s Guide, International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 4, No. 2.

10. Manolas E. (2012). The Environment – Opposing Viewpoints Series, International Journal of Environmental Studies, 69: 4, pp. 675-676.

11. Manolas E. (2012). The Rough Guide to Climate Change, International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 4, No. 3, pp. 346-348.

12. Manolas E. (2012). To Limani tis Naxou, ta Magazia kai oi Anthropoi tou: Anamniseis prin 60 Chronia [The Harbour of Naxos, its Shops and its People: Memories from the 1950s], International Journal of Environmental Studies, 69:5, pp. 845-847.

13. Manolas E. (2012). Piso sto Chorio… I Apantisi stin Krisi einai I Agrotiki Paragogi [Back to the Village… The Answer to the Crisis is Agricultural Production], International Journal of Environmental Studies, 69: 6, pp. 989-992.

14. Manolas E. (2012). Technological Nature: Adaptation and the Future of Human Life, International Journal of Environmental Studies, 69: 6, pp. 1018-1020.

15. Manolas E. (2013). Energeia kai Oriktos Ploutos: Ethnikoi Pilones Anaptixis [Energy and Mineral Wealth: National Gateways to Development], International Journal of Environmental Studies, 70: 1, pp. 152-154.

16. Manolas E. (2013). Understanding Sea-level Rise and Variability, International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 5, No. 1.

17. Manolas E. (2013). Agonisteite! Sizitiseis me ton Gilles Vanderpooten [Get involved! Discussions with Gilles Vanderpooten], International Journal of Environmental Studies, 70:2, pp. 334-336.

18. Manolas E. (2013). The carbon crunch: how we’re getting climate change wrong – and how to fix it, International Journal of Environmental Studies, 70:6, pp. 1005-1006.
Manolas E. (2014). The Rough Guide to the Energy Crisis, Energy, Vol. 65, pp. 692-693.

β. Σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

19. Μανωλάς E. (2006). Η Περιβαλλοντική Αγωγή σε Όλες τις Βαθμίδες της Εκπαίδευσης, Νέα Παιδεία, τ. 120, σελ. 149-150.

Νεκρολογίες

α. Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

1. Manolas E. (2013). Nikolaos S. Margaris, International Journal of Environmental Studies, 70:6, pp. 839-840.

2. Manolas E. (2014). Zafeiris Abas, International Journal of Environmental Studies, 71:2, p. 121.

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας

1. Manolas E., The importance of the Paris CSCE meeting, Greece’s Weekly, No. 2, January 14, 1991, pp. 12-13.

2. Manolas E., Education and Greece’s foreign policy, Greece’s Weekly, No. 6, February 11, 1991, pp. 14-15.

3. Manolas E., Greece, Europe and non-official diplomacy in the Balkans, Greece’s Weekly, No. 10, March 11, 1991, pp. 10-12.

4. Manolas E., Η εφημερίδα και η διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στο Λύκειο, Ο Πολίτης, τ. 65, Ιούνιος 1999, σελ. 20-21.

5. Manolas E., Η διδασκαλία των κλασσικών θεωρητικών της Κοινωνιολογίας στο Λύκειο, αντί, τ. 698, 29 Οκτωβρίου 1999, σελ. 42-45.

6. Μανωλάς E., Διαζύγιο: Μύθοι και Πραγματικότητες, αντί, τ. 711, 14 Απριλίου 2000, σελ. 40-41.

7. Μανωλάς E., Μερικές προτάσεις για τη βελτίωση του νέου εγχειριδίου Κοινωνιολογίας της Γ΄ Λυκείου, Ελληνοχριστιανική Αγωγή, τ. 471, Μάιος 2000, σελ. 154-157.

8. Μανωλάς E., Συνθετικές-Δημιουργικές εργασίες και σχολικά βιβλία, Ελληνοχριστιανική Αγωγή, τ. 473, Ιούλιος 2000, σελ. 216-218.

9. Μανωλάς E., Οφέλη και τρόποι αξιοποίησης της εφημερίδας στη Μέση Εκπαίδευση, Ελληνοχριστιανική Αγωγή, τ. 479, Μάρτιος 2001, σελ. 79-82.

10. Μανωλάς E., Το φαινόμενο των οικολογικών χωριών, Ναξιακά Γράμματα, τ. 8, 2013, σελ. 7-12.

β. Βιβλιοκρισίες

11. Μανωλάς E., Η Νάξος σε Χίλιες Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Ναξιακά Γράμματα, 2014, τ. 12, σελ. 70-72.